Poštovné zadarmo pre objednávky od 90€ (Packeta)

Obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti:

prevádzkovateľa tohto e-shopu a predávajúceho: 

Rehab Lab., s.r.o. so sídlom Popolná 52A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 059 537, DIČ: 2120888374, (ďalej len ako "prevádzkovateľ" alebo  "predávajúci") a 

kupujúceho:

fyzická osoba, ktorá elektronicky odošle objednávku na tovar alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu www.anemonebeauty.sk. (ďalej len ako "kupujúci“ alebo “spotrebiteľ”)

pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.anemonebeauty.sk.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa sídla: Popolná 52A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

Poštová adresa: Rehab. Lab, Popolná 10249/52A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

Mail: info@anemonebeauty.sk

Telefón: 0903 932 872

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK 13 1100 0000 0029 4406 4342

SWIFT (BIC): TATRSKBX

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci záväzným odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom elektronického formulára internetového obchodu potvrdzuje a udeľuje svoj súhlas s tým, aby sa VOP a reklamačný poriadok internetového obchodu (ďalej len „reklamačný poriadok“) uplatnili na všetky právne vzťahy, ktoré medzi kupujúcim a predávajúcim v súvislosti s nákupom tovaru cez internetový obchod vzniknú alebo môžu vzniknúť, najmä práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúci a predávajúcim.

1.3 Kupujúci - spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie: Hlavné vlastnosti tovaru, celková cena tovaru, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar, informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

1.4 Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú VOP a reklamačný poriadok. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci výslovne dohodnú na podmienkach kúpnej zmluvy odchyľujúcimi sa od VOP, majú takéto dojednania vždy prednosť pred VOP. 

1.5 Kupujúcim sa v zmysle tejto časti VOP rozumie spotrebiteľ.  Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.6 Kupujúci ako spotrebiteľ pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru, resp. spoločnosti zabezpečujúce platobný styk). Kupujúci ich poskytnutím súhlasí s prípadným zasielaním reklamných materiálov zo strany predávajúceho.

2 Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme správne a úplne vyplneného a odoslaného elektronického formulára na internetovej stránke predávajúceho, následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Doručením takejto e-mailovej správy nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.2 Kúpna zmluva je medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená až záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho a po následnom pripísaní platby na účet predávajúceho (v prípade platby bezhotovostným prevodom). Predávajúci na základe objednávky kupujúceho preverí dostupnosť a dodacie podmienky tovaru objednaného kupujúcim a v prípade, že tieto zodpovedajú údajom v objednávke kupujúceho, záväzne potvrdí objednávku a vyzve kupujúceho k úhrade objednávky (v prípade platby prevodom na bankový účet). V opačnom prípade predávajúci objednávku odmietne, príp. navrhne kupujúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy za iných podmienok než ako bolo uvedené v objednávke (napr. iná dodacia lehota, dodanie iného tovaru v rovnakej cene a kvalite a pod.). Ak kupujúci nesúhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy za podmienok takto navrhnutých predávajúcim, predávajúci objednávku odmietne. Odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody ani na iné plnenia s výnimkou nároku na vrátenie prípadnej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar a nákladov na jeho zaslanie (v prípade online platby platobnou kartou). V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet do 14 dní, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

2.3 Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3 Práva a povinnosti

3.1 Predávajúci je povinný:

dodať kupujúcemu tovar v množstve, kvalite a termíne podľa kúpnej zmluvy

zabezpečiť vhodné balenie tovaru počas jeho prepravy,

ponúkať len tovar, ktorý spĺňa požiadavky predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (napr. daňový doklad – faktúra, návod na použitie, dodací list).

predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

3.2 Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený tovar, zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu na základe kúpnej zmluvy, potvrdiť prevzatie tovaru doručovateľovi svojim podpisom na doručovacom liste.

4 Dodacie podmienky

4.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. 

4.2 Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru do 7 dní od dátumu potvrdenia objednávky a prijatia platby predávajúcim, ak nie je zvolená úhrada dobierkou. Platbou sa rozumie moment pripísania platby na účet predávajúceho, na ktorý mala byť platba poukázaná. 

4.3 Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

4.4 Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (kuriérom, osobný odber) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.anemonebeauty.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. 

4.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme počas lehoty uvedenej na prevzatie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Resp. ak tovar neoprávnene odmietne prevziať, je povinný uhradiť náklady na doručenie a spätné vrátenie tovaru v plnej výške. Skutočné náklady na pokus o neúspešné doručenie objednávky pozostávajú z ceny poštovného a poplatku za spätné doručenie zásielky vyplývajúceho z aktuálneho cenníka dopravcu.

4.6 Pri preberaní tovaru resp. zásielky je spotrebiteľ povinný skontrolovať jeho fyzickú neporušenosť a kompletnosť. Pokiaľ je tovar, resp. zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s dopravcom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Potvrdením o prevzatí a bezzávadnosti tovaru je kupujúceho alebo oprávnenej osoby podpis na dodacom liste dopravnej spoločnosti.

4.7 Zodpovednosť za dodaciu lehotu od momentu odovzdania tovaru, resp. zásielky dopravcovi (pošta, kuriér) preberá dopravca.

 

5 Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.anemonegarden.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci. V cene produktu nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru.

5.2 Kúpna cena pozostáva z ceny za produkt a nákladov na doručenie produktu.

5.3 Kúpna cena je stanovená v mene Euro a všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Potvrdenie o zaplatení bude priložené k odosielanému tovaru. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

5.4 Úhradu kúpnej ceny môže kupujúci uskutočniť:

bezhotovostným prevodom vopred (prevod na účet, online platba kartou)

platbou na dobierku 

5.5 Pri úhrade kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra, ktorú je kupujúci povinný uhradiť. Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet bude tovar kupujúcemu zaslaný až po úhrade zálohovej faktúry. Kúpna cena sa v takom prípade považuje za zaplatenú momentom pripísania sumy na účet predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 7 dní od vystavenia a zaslania zálohovej faktúry kupujúcemu. V opačnom prípade predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy a kupujúci nemá právo na náhradu žiadnych nákladov vyplývajúcich z objednávky.

5.6 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru (v prípade dobierky). 

5.7 Faktúra za objednaný tovar je kupujúcemu zaslaná emilom v momente označenia objednávky ako vybavenej.

5.8 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5.9 Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

6 Storno objednávky

6.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba v čase pred záväzným potvrdením objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výhradne písomne e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.anemonegarden.sk . Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež e-mailom.

6.2 V prípade, že kupujúci už uhradil kúpnu cenu objednávky alebo jej časť, bude mu táto preúčtovaná späť najneskôr do 14 dní od akceptácie storna objednávky.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, alebo v týchto prípadoch: 

tovar sa už nevyrába 

nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru 

nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (napr. chybne uvedený kontakt, kupujúci je na uvedených kontaktoch nedostupný, ani neodpisuje späť cez email atď.)

kupujúci neuhradí sumu objednávky do 7 dní od doručenia e-mailu s inštrukciami k platbe pri spôsobe úhrady platba bezhotovostným prevodom na účet

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu alebo časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14 dní. 

 

7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípadoch ustanovených § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. napr. ak bol tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, vrátený s poškodeným ochranným obalom.

7.2 Ak sa tak rozhodne, informuje predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (kontaktným formulárom na stránke www.anemonegarden.sk alebo e-mailom zaslaným na info@anemonebeauty.sk ).

Predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku.

7.3 Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu v stave, v akom mu bol tovar dodaný. Vrátený tovar musí predovšetkým obsahovať všetky časti, musí byť nepoškodený a nepoužitý, čistý, musí obsahovať návod na použitie a inú dodanú dokumentáciu. Poplatky za poštovné pri vrátení tovaru znáša v plnej miere kupujúci. 

7.4 Kúpna cena a ostatné platby  za vrátený tovar prijaté predávajúcim na základe kúpnej zmluvy, budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, nie však skôr ako bude tovar vrátený predávajúcemu

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predajca akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

8 Reklamácie a záruka 

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. 

8.2 Konkrétne záručné podmienky, prípadne dátumy spotreby sú uvedené na obaloch jednotlivých produktov. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

8.3 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne zaslaním e-mailu na adresu info@anemonegarden.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru uverejneného na stránke www.anemonegarden.sk. Reklamácie prijaté telefonicky nebudú akceptované. Reklamácia musí byť uplatnená neodkladne po zistení nevyhovujúceho stavu doručeného tovaru, resp. najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky. 

8.4 Reklamácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho, kópiu dokladu o kúpe (faktúra), prípadne potvrdenie objednávky s uvedeným číslom objednávky, popis reklamácie, z ktorého musí byť zrejmé aká vada sa reklamuje (prípadné doloženie fotiek reklamovaného produktu)

8.5 Na reklamácie, ktoré neobsahujú údaje uvedené v bode 8.4 sa neprihliada. 

8.6 Predávajúci vydá pri doručení reklamácie kupujúcemu písomné potvrdenie prostredníctvom e-mailu, kde ho bude informovať o ďalšom postupe pri vybavení reklamácie.

8.7 Záverečné vyjadrenie predávajúceho o akceptovaní, resp. neakceptovaní reklamácie bude kupujúcemu zaslané do 30 dní od zaevidovania reklamácie. V prípade akceptovania reklamácie bude kupujúcemu tovar buď vymenený, alebo v opodstatnených prípadoch mu bude vrátená späť kúpna cena tovaru a to najneskôr do 14 dní od uznania reklamácie. 

8.8 Oprávnenie na záruku a reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením a znehodnotením výrobku, nevhodným používaním a skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

 

9 Záverečné ustanovenia

10.1 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Všeobecné obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

10.3 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.

10.4 Kupujúci a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

10.5 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.6 Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 16.4.2016.

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I Základné ustanovenia 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Rehab. Lab, IČO: 52 059 537, so sídlom Vtáčnik 1, 83101 Bratislava (ďalej len: “správca”).

Kontaktné údaje správcu sú:

   

    Adresa: Popolná 10249/52/A, 83106 Bratislava

    Email: info@anemonegarden.sk

    Telefónne číslo: 0903932872

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríkla meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

III Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odsek 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odsek 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odsek 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odsek 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany správcu plniť,

zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV Doba uchovania údajov 

Správca uchováva osobné údaje:

počas doby nevyhnutnej k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nároku z týchto zmluvných vzťahov (počas doby 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

počas doby, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 8 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V Príjemcovia osobných údajov (správcovi subdodávatelia)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb a realizácii platieb na základe zmluvy,

zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním e-shopu,

zabezpečujúce marketingové služby.

správca má v úmysle poskytnúť osobné údaje tretej krajine (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretej krajine sú poskytovatelia mailingových služieb.

 

VI Vaše práva

Za podmienok stanovených GDPR máte:

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo opraviť osobné údaje podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedziť spracovanie podľa čl. 18 GDPR,

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

právo zniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 20 GDPR

právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdaju účinnost dňa 25.5.2018.